• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีระประพันธ์
  • ISBN :9786163987051
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 310
  • ขนาดไฟล์ : 15.69 MB
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย คือการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานเป็นสำคัญ เช่นใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่บ้าน ใช้ในการเรียนการสอน ใช้ในเชิงธุรกิจ ใช้เพื่อความบันเทิง หรือใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่
1 ระบบสื่อสาร.........................................................1
1.1 ประวัติของการสื่อสารโทรคมนาคม ....................1
1.1.1 การสื่อสารทางไกลในอดีต ......................2
1.1.2 การสื่อสารด้วยโทรเลข . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3 การสื่อสารด้วยโทรศัพท์ .......................3
1.1.4 การสื่อสารผ่านระบบอินเทอรเ์ น็ต . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 ข่าวสารและข้อมูล.............................6
1.2.1 ข้อมูลแอนะล็อก ...........................6
1.2.2 ข้อมูลดิจิทัล .............................7