วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

PROBLEM SOLVING IN ALGORITHMS A RESEARCH APPROACH

สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS

ภาพรวมการผลิตยา

ออกซิเดทีฟสเตรส และงานวิจัยประยุกต์ สำหรับกายภาพบำบัด

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก

การประเมินทางประสาทสัมผัส

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน

วิทยาการข้าวไทย

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์

วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย

นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Computer Robot Vision for Pose Estimation