คณิตศาสตร์

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS

หลักการบัญชีขั้นต้น

การบัญชีชั้นสูง 1

การบัญชีชั้นสูง 2

บัญชีเพื่อการจัดการพิมพ์ครั้งที่ 14