วิทยาศาสตร์การแพทย์

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6

ภาพรวมการผลิตยา

ประสาทศัลยศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์

ภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของเกลือแร่ และสมดุลกรดด่างที่พบบ่อย

COMMON CAUSES OF TOXIC ACUTE KIDNEY INJURY

ภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของเกลือแร่ และสมดุลกรดด่างที่พบบ่อย ฉบับอัปเดต

ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก

การประเมินคุณภาพชีวิต

การศึกษาชีวสมมูล

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

ชีววิทยารังสีทางการแพทย์