สถาปัตยกรรม บ้าน และสวน

ระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม