การเลี้ยงสัตว์ และเกษตรกรรม

ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว

ถั่วเกษตร Agricultural Legumes

เวชศาสตร์ในช้าง

โรคปรสิตและ การรักษาในปลา

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

วิทยาการข้าวไทย

สรีรวิทยา ไม้ดอกประเภทหัว

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์

เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

Thai Rice