ความรู้เสริมสำหรับเด็ก และเยาวชน

การปฏิบัติทางอาชาบำบัดสำหรับกายภาพบำบัดเด็ก Equine-Assisted Activity and Therapy