• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์
  • ISBN :9786163985606
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 324
  • ขนาดไฟล์ : 25.5 MB MB
สถิติวิจัยทางอาหารเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา หรือผู้ทำวิจัยในหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล เนื้อหาของสถิติวิจัยทางอาหารเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงลึกทางสถิติ แต่เน้นหลักการและทฤษฎีที่สำคัญต่อการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการทดลองหลัก 4 แบบคือ แผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งทดลอง (Analysis of variance and compare mean) การทดลองแบบแพลกเกตต์ แอนด์ เบอร์แมน (Plackett and Burman design) แผนการทดลองแบบผสม (Mixture design) การทดลองส่วนประสมกลาง (Central composite design) และวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology) และเน้นตัวอย่างโจทย์การใช้งานในงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
บทนํา 1
1.1 ความสําคัญของการใช้สถิติวิจัยในการออกแบบ 2
และวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง
1.2 วิธีป้องกันความผิดพลาดของการทดลองและการ 4
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
1.3 คําศัพท์ที่มีการใช้ในการออกแบบการทดลอง 21
1.4 หลักในการเลือกและออกแบบการทดลอง 25
1.5 ระดับนัยสําคัญและค่าร้อยละของความเชื่อมั่นทาง 27
สถิติที่ใช้ในการพิสูจน์สมมุติฐานในการออกแบบ
การทดลอง
1.6 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล 29
1.7 การคํานวณหาขนาดการทดลอง (sample size) 31
หรือจํานวนการทําซ้ำการทดลองที่เหมาะสม
1.8 สรุป 34
1.9 แหล่งข้อมูล และหัวข้อที่แนะนําให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 35
1.10 คําถามท้ายบท 36
1.11 เอกสารอ้างอิง 37