• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร คมกฤต เล็กสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ISBN :9786163984951
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 626
  • ขนาดไฟล์ : 35.38 MB
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ซึ่งแต่งโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล เล่มนี้ ได้นำเสนอ ความรู้ในการค่าที่เหมาะสมทั้งตัวแบบเชิงเส้นขนาดใหญ่ (Large Scale Linear Model) ตัวแบบเชิงจำนวนเต็ม (Integer Model) ตัวแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear Model การหาค่าที่เหมาะสมทั้งในแบบแม่นตรง (Exact Solution Approach) และแบบสามัญสำนึก (Heuristic Approach) ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและงานบริการ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้มีการเอาองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดต้นทุนในสถานประกอบการ โดยมีงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ดำเนินการเองเป็นส่วนปนะกอบในหนังสือ ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการเรียนและการดำเนินงานของตนเองต่อไป
คํานิยม
คํานํา III
สารบัญ IV
สารบัญภาพ X
สารบัญตาราง XVI
บทที่ 1
บทท่ี 2
การหาค่าท่ีดีท่ีสุด (Optimization) 1
1.1 บทนำ 2
1.2 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) 3
แบบฝึกหัดท้ายบท 6
เอกสารอ้างอิง 7