• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
  • ISBN :9786163983305
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 304
  • ขนาดไฟล์ : 9.08 MB
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด  ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด  จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่า  การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม  ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว
บทที่ 1 ขั้นตอนการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
บทที่ 2 การจำแนก การนับจำนวน และการประเมินมูลค่าต้นทุนในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
บทที่ 3 การวัด การให้ค่า และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสุขภาพในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์
บทที่ 4 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบ
บทที่ 5 แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์: แบบจำลองแผนภูมิต้นไม้
บทที่ 6 แบบจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจในการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์: แบบจำลองมาร์คอฟ
บทที่ 7 การจัดการกับความไม่แน่นอน
บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
ฯลฯ