• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ธานัท วรุณกุล
  • ISBN :9786163984999
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 194
  • ขนาดไฟล์ : 152.93 MB
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบปรัลปรุงโร งพยาบาลหรือ อาคารสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมที่ถูกออกแบบปรับปรุงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานภายในอาคาร หรือ สถานที่นั้นๆผู้เขียนได้นำความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยมาสรุปปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากงานวิจัยต่างๆที่มีปรากฏหลักฐาน (Evidence-based Design) มาสรุปอ้างอิงอธิบาย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ที่ได้จากการวิจัยกับกรณีศึกษาประเทศในยุโรป(เดนมาร์ก นอร์เวย์) สิงค์โปร์ และไทย มาทำการวิเคราะห์ อธิบาย สรุป เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความสำคัญแนวทางวิธีคิดในการนำเอาทฤษฏีปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการเยียวยามาใช้กับอาคารโรงพยาบาลในแต่ละประเทศด้วย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปได้เกิดแนวคิดความเข้าใจในการออกแบบปรับปรุงต่อไป
- บทที่ 1 โรงพยาบาล
- บทที่ 2 การพัฒนาแนวคิดสิ่งแวดล้อม
- บทที่ 3 ความพึงพอใจกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บทที่ 4 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านบรรยากาศโดยรอบ
- บทที่ 5 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
- บทที่ 6 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านบรรยากาศโดยรอบ
- บทที่ 7 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร
- บทที่ 8 ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการออกแบบโรงพยาบาล