• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
  • Author : รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
  • ISBN :978-616-468-831-5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 518
  • ขนาดไฟล์ : 26.29 MB
วิศวกรรมและการจัดการของเสียอันตราย เขียนโดย รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีสาระด้านวิชาการครบถ้วนตั้งแต่ความรู้ทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานเคมี ความเป็นพิษ การกระจายตัว การเปลี่ยนรูป ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารอันตรายและของเสียอันตราย ตั้งแต่การจัดเก็บรวบรวมและขนส่งขงเสียอันตราย การบำบัดของเสียอันตรายที่ปนเปื้อนทั้งในด้านน้ำ อากาศ รวมทั้งการกำจัดของเสียอันตราย นอกจากสาระทางทฤษฎี ยังมีตัวอย่างประกอบที่ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้