• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
  • ISBN :9789746728164
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 276
  • ขนาดไฟล์ : 21.93 MB
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์เล่มนี้ ได้แนะนำเกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์ และได้รวบรวมแหล่งข้อมูลพันธุกรรมที่สำคัญของสัตว์