• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ. ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
  • ISBN :9786163982780
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 296
  • ขนาดไฟล์ : 13.80 MB
การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ "ปฎิวัติเขียว" (Green revolution) ตกอยู่แก่ชาวนาที่มีพื้นที่นาที่อุดมด้วยน้ำและธาตุอาหารจากปุ๋ย สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งชาวนาในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีน้ำน้อยไปหรือมากไป ดินไม่ดี สภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อต่อการลงทุนใช้ปัจจัยการผลิต ต้นข้าวไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม วิทยาการที่ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในภาวะแวดล้อมที่มีข้อจำกัด จึงมีความสำคัญยิ่งต่อชาวนาที่ได้รับผลประโยชน์จากการปฎิวัติเขียวน้อย