• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
  • ISBN :9786163983183
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 134
  • ขนาดไฟล์ : 5.98 MB
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในการประเมินอายุการ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารคือ จะทราบได้อย่างไรว่า “ควรเลือกใช้วิธีหรือปัจจัยใดในการประเมินอายุการ เก็บรักษา” อันเนื่องมาจากผูู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยส่วนใหญ่ ไม่ทราบกระบวนการหรือการเลือกปัจจัยที่สําคัญในการประเมินอายุการเก็บรักษา หรืออาจไม่ทราบ การคํานวณโดยใช้สมการต่างๆ สําหรับทํานายอายุการเก็บรักษา