• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
  • ISBN :9789746728638
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 186
  • ขนาดไฟล์ : 10.22 MB
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่องของการออกแบบ โดยเฉพาะการ ออกแบบทางวศิวกรรมระบบพลงังาน การออกแบบทางวศิวกรรมอาจอยู่ในรูป แบบของรูปภาพ แบบแปลน การคำนวณ หรือรายงาน หรืออาจมีอยู่หลายรูป แบบประกอบกัน สิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบอาจเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้น จนจบ หรือองค์ประกอบสำคัญบางส่วนของระบบก็ได้ สำหรับบทนี้จะกล่าวถึง การตัดสินใจในการดำเนินกิจการด้านวศิวกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจการด้าน วิศวกรรม และระบบที่สามารถทำงานได้และระบบท่เีหมาะสม